Time and Frequency

bf284c3a42956b902e7f5a3fb50a9535yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy