At least 14 bits

7033a1aa625e9113a908949002b8966ezzzzzzzzzzzzz