At least 50 volts

8f4447b3c6cf804490cd44c4c60dc3e7YYYYYYYYYYYYYYY